Partager
Vous êtes ici : Version françaiseAccueil

L’Equip d’Alimentació (LÉA)


L’Equip d’Alimentació (LÉA), reconegut l’1 de gener de 2012 com equip d’acollida (EA 6294) s’inscriu dins la constitució d’una plataforma d’alimentació en el si de l’ Université François Rabelais des de 2005. Reuneix a uns quaranta membres historiadors, sociòlegs, antropòlegs, economistes (professors-investigadors, investigadors associats, caps de projectes i doctorands).

LÉA desenvolupa investigacions multidisciplinars sobre alimentació, una divulgació científica, i col·laboracions amb administracions públiques i empreses en resposta a la demanda social sobre les cultures alimentàries. Els seus camps d’experimentació tracten sobre la cadena alimentària de la producció al consum, les identitats alimentàries i la seva representació, les estratègies d’innovació i les controvèrsies en torn a la qualitat alimentària, les formes de regulació pública dels mercats, la valorització patrimonial dels territoris de producció, els comportaments socials, l’art culinari i les maneres d’estar a taula.

Tres eixos de recerca estructuren l’activitat científica:

1- Pràctiques i innovacions alimentàries de la producció al consum.
L’estudi de la cadena alimentària al món permet situar l’acollida que els consumidors donen a les innovacions alimentàries, inscrites entre la preservació de referències tradicionals i l’acceptació de novetats en resposta a necessitats insatisfetes, des de l’Antiguitat fins els nostres dies.

2- Condicionants, transports i sistemes d’informació de productes alimentaris
L’estudi dels circuits de productes alimentaris integra l’organització de formes d’aprovisionament i de proveïment a múltiples escales. Es consagra igualment a les formes de comunicació i de mediatització dels productes.

3- Sociabilitats a taula i identitats culinàries
Les formes de convivència i d’hospitalitat o d’exclusió, a l’àmbit domèstic o a espais de consum fora de la llar, permeten obrir diferents enfocaments sobre comportaments alimentaris. La valorització de pràctiques personals, familiars, comunitàries i el seu caràcter constitutiu d’identitat, del concepte d’habitus fins el de patrimoni immaterial, assenyalen pràctiques de gènere, formes de la cultura material o un imaginari social